lunes, 27 de octubre de 2014

sábado, 11 de octubre de 2014

Sobre la importancia de las letras

 
moneda de Turios ( imagen de Johny Sysel)

Ἐνομοθέτησε γὰρ τῶν πολιτῶν τοὺς υἱεῖς ἅπαντας μανθάνειν γράμματα, χορηγούσης τῆς πόλεως τοὺς μισθοὺς τοῖς διδασκάλοις. ὑπέλαβε γὰρ τοὺς ἀπόρους τοῖς βίοις, ἰδίᾳ μὴ δυναμένους διδόναι μισθούς, ἀποστερήσεσθαι τῶν καλλίστων ἐπιτηδευμάτων. Τὴν γὰρ γραμματικὴν παρὰ τὰς ἄλλας μαθήσεις προέκρινεν ὁ νομοθέτης, καὶ μάλα προσηκόντως: διὰ γὰρ ταύτης τὰ πλεῖστα καὶ χρησιμώτατα τῶν πρὸς τὸν βίον ἐπιτελεῖσθαι, ψήφους, ἐπιστολάς, διαθήκας, νόμους, τἄλλα τὰ τὸν βίον μάλιστα ἐπανορθοῦντα. Τίς γὰρ ἂν ἄξιον ἐγκώμιον διάθοιτο τῆς τῶν γραμμάτων μαθήσεως; διὰ γὰρ τούτων μόνων οἱ μὲν τετελευτηκότες τοῖς ζῶσι διαμνημονεύονται, οἱ δὲ μακρὰν τοῖς τόποις διεστῶτες τοῖς πλεῖστον ἀπέχουσιν ὡς πλησίον παρεστῶσι διὰ τῶν γεγραμμένων ὁμιλοῦσι· ταῖς τε κατὰ πόλεμον συνθήκαις ἐν ἔθνεσιν ἢ βασιλεῦσι πρὸς διαμονὴν τῶν ὁμολογιῶν ἡ διὰ τῶν γραμμάτων ἀσφάλεια βεβαιοτάτην ἔχει πίστιν ·καθόλου δὲ τὰς χαριεστάτας τῶν φρονίμων ἀνδρῶν ἀποφάσεις καὶ θεῶν χρησμούς, ἔτι δὲ φιλοσοφίαν καὶ πᾶσαν παιδείαν μόνη τηρεῖ καὶ τοῖς ἐπιγινομένοις ἀεὶ παραδίδωσιν εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα. Διὸ καὶ τοῦ μὲν ζῆν τὴν φύσιν αἰτίαν ὑποληπτέον, τοῦ δὲ καλῶς ζῆν τὴν ἐκ τῶν γραμμάτων συγκειμένην παιδείαν. ὅθεν ὡς μεγάλων τινῶν ἀγαθῶν ἀποστερουμένους τοὺς ἀγραμμάτους διωρθώσατο τῇ νομοθεσίᾳ ταύτῃ καὶ δημοσίας ἐπιμελείας τε καὶ δαπάνης ἠξίωσε, καὶ τοσοῦτον ὑπερεβάλετο τοὺς πρότερον νομοθετήσαντας δημοσίῳ μισθῷ τοὺς νοσοῦντας τῶν ἰδιωτῶν ὑπὸ ἰατρῶν θεραπεύεσθαι, ὥσθ᾽ οἱ μὲν τὰ σώματα θεραπείας ἠξίωσαν, ὁ δὲ τὰς ψυχὰς τὰς ὑπ᾽ ἀπαιδευσίας ἐνοχλουμένας ἐθεράπευσε, κἀκείνων μὲν τῶν ἰατρῶν εὐχόμεθα μηδέποτε χρείαν ἔχειν, τοῖς δὲ τῆς παιδείας διδασκάλοις ἐπιθυμοῦμεν ἅπαντα τὸν χρόνον συνδιατρίβειν.


     En efecto, convirtió en ley que todos los hijos sin excepción de los ciudadanos aprendieran las letras, siendo la ciudad la que pagase los sueldo de los maestros. Pues supuso que los carentes de recursos en sus vidas, no pudiendo por sí mismos  pagar salarios, se verían privados de la más bella de las ocupaciones...
  Pues el legislador prefirió la gramática a las demás enseñanzas, y con mucha razón; mediante ésta se realizan la mayoría y los más útiles asuntos de la vida, como votos, cartas, convenios, leyes y las restantes cosas que más contribuyen a mejorar la vida. ¿Quién sería capaz de hacer un digno encomio de la enseñanza de las letras? Pues, sólo gracias a estas los muertos son recordados por los vivos, en tanto que los que se encuentran en lugares muy distantes pueden mantener contacto mediante los escritos con quienes están a mucha distancia como si estuvieran cerca; y en los acuerdos relativos a la guerra entre pueblos y reyes la seguridad del texto escrito ofrece la más firme confianza por lo que toca a la permanencia de los pactos. Y, en general, las más agudas sentencias de los hombres prudentes y los oráculos divinos, incluso la filosofía y toda la educación, sólo ellas las conservan y las transmiten siempre a las generaciones siguientes para todo tiempo.
Por esta razón, si hay que suponer que la naturaleza es causa de la vida, de la vida recta lo es la educación fundada en las letras. A partir de aquí la condición de los analfabetos que carecían de algunos de los grandes bienes, mejoró con esta legislación y los consideró dignos de   público cuidado y subsidio; y a los que habían legislado anteriormente que médicos pagados con sueldo público curaran a los particulares enfermos, hasta tal punto los superó que, mientras esos legisladores consideraban dignos de curación a los cuerpos, él curó las almas perturbadas por falta de educación, y así, mientras rogamos no vernos nunca en la necesidad de acudir a los médicos, con los maestros de educación deseamos pasar todo nuestro tiempo.

Diodoro Sículo, XII 12-13  hablando sobre las leyes de Turios  ( Traducción de José  Solana Dueso en "Protágoras de Abdera. Dissoi logoi. Textos relativistas". Ed. Akal 1996)


Para conocer los restos de la colonia de Turios podéis visitar el Parco archeologico de la Sibaritide