miércoles, 31 de diciembre de 2014

ΧΡΩΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

barco de Navidad en Tesalónica( foto de Tilemahos Efthimiadis)

Os deseo que entréis en el nuevo año con el viento en popa 
y a toda vela.
Que el ánimo y la esperanza  no nos abandonen.

FELIZ Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
2015
 ΧΡΩΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

sábado, 20 de diciembre de 2014

Básicos de la democracia: Ley y orden


Busto de Esquines (imagen de Wikimedia Commons)
Εὖ δ’ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τὰ μὲν τῶν δημοκρατουμένων  σώματα καὶ τὴν πολιτείαν οἱ νόμοι σῴζουσι, τὰ δὲ τῶν τυράννων καὶ ὀλιγαρχικῶν ἀπιστία καὶ ἡ μετὰ τῶν ὅπλων φρουρά. φυλακτέον δὴ τοῖς μὲν ὀλιγαρχικοῖς καὶ τοῖς τὴν ἄνισον πολιτείαν πολιτευομένοις τοὺς ἐν χειρῶν νόμῳ τὰς πολιτείας καταλύοντας, ὑμῖν δὲ τοῖς τὴν ἴσην καὶ ἔννομον πολιτείαν ἔχουσι τοὺς παρὰ τοὺς νόμους ἢ λέγοντας ἢ βεβιωκότας· ἐντεῦθεν γὰρ ἰσχύσετε, ὅταν εὐνομῆσθε καὶ μὴ καταλύησθε ὑπὸ τῶν παρανομούντων. 

     Οὐκ ἀγνοῶ δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἃ μέλλω ἐν πρώτοις λέγειν, ὅτι φανεῖσθε καὶ ἑτέρων πρότερον ἀκηκοότες· ἀλλά μοι δοκεῖ καιρὸς εἶναι καὶ ἐμὲ νῦν πρὸς ὑμᾶς τῷ αὐτῷ λόγῳ χρήσασθαι. ὁμολογοῦνται γὰρ τρεῖς εἶναι πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ δημοκρατία· διοικοῦνται δ’ αἱ μὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων, αἱ δὲ πόλεις αἱ δημοκρατούμεναι τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις. 

    Προσήκειν δὲ ἔγωγε νομίζω, ὅταν μὲν νομοθετῶμεν, τοῦθ’ ἡμᾶς σκοπεῖν, ὅπως καλῶς ἔχοντας καὶ συμφέροντας νόμους τῇ πολιτείᾳ θησόμεθα, ἐπειδὰν δὲ νομοθετήσωμεν, τοῖς νόμοις τοῖς κειμένοις πείθεσθαι, τοὺς δὲ μὴ πειθομένους κολάζειν, εἰ δεῖ τὰ τῆς πόλεως καλῶς ἔχειν.
 

      Σκέψασθε γάρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅσην πρόνοιαν περὶ σωφροσύνης ἐποιήσατο ὁ Σόλων ἐκεῖνος, ὁ παλαιὸς νομοθέτης, καὶ ὁ Δράκων καὶ οἱ κατὰ τοὺς χρόνους ἐκείνους νομοθέται. Πρῶτον μὲν γὰρ περὶ τῆς σωφροσύνης τῶν παίδων τῶν ἡμετέρων ἐνομοθέτησαν, καὶ διαρρήδην ἀπέδειξαν, ἃ χρὴ τὸν παῖδα τὸν ἐλεύθερον ἐπιτηδεύειν, καὶ ὡς δεῖ αὐτὸν τραφῆναι, ἔπειτα δεύτερον περὶ τῶν μειρακίων, τρίτον δ’ ἐφεξῆς περὶ τῶν ἄλλων ἡλικιῶν, οὐ μόνον περὶ τῶν ἰδιωτῶν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ῥητόρων. Καὶ τούτους τοὺς νόμους ἀναγράψαντες ὑμῖν παρακατέθεντο, καὶ ὑμᾶς αὐτῶν ἐπέστησαν φύλακας.
  
                                                            Αἰσχίνης, Κατὰ Τιμάρχου


Tribuna de la Pnyx, William C.Morey  1903    No desconozco, varones atenienses, que lo que voy a decir en primer lugar os parecerá haberlo oído antes de otros, pero me parece que la ocasión es buena para que yo utilice ante vosotros el mismo argumento. Pues se admite generalmente que hay tres formas de gobierno entre los hombres:  tiranía, oligarquía y democracia. Las tiranías y oligarquías se administran según el talante de los que las presiden, mientras que los estados gobernados democráticamente lo hacen según las leyes establecidas.

    Sabéis bien, varones atenienses, que en las democracias la persona de los ciudadanos y el estado los conservan las leyes, mientras que la salud de los tiranos y los oligarcas la protegen la desconfianza y los cuerpos armados. Los oligarcas y los que gobiernan mediante leyes basadas en la desigualdad deben guardarse de los que destruyen los estados por la ley de la fuerza, pero vosotros, que tenéis una constitución igualitaria y basada en la ley, habéis de hacerlo de los que se saltan la ley con sus palabras o su modo de vida. Pues entonces seréis fuertes, cuando os deis buenas leyes y no seáis corrompidos por los que se saltan la ley.

   Yo al menos creo que conviene que, cuando legislemos,  procuremos instituir leyes que sean buenas y convenientes para el estado y, una vez hayamos legislado,  obedezcamos a las leyes que nos hemos dado y castiguemos a quienes no las obedecen, si queremos que el estado vaya bien.


     Considerad pues, atenienses, cuánta previsión hubo con respecto a la decencia en  Solón, aquel viejo legislador,  y en Dracón y los otros legisladores de aquellos tiempos. En primer lugar legislaron acerca de la decencia de nuestros niños, y prescribieron expresamente cómo  es preciso que se comporte un joven de condición libre y cómo debe ser criado; luego, en segundo lugar legislaron acerca de los niños, y a continuación, en tercer lugar, acerca de los de las otras edades, no sólo respecto a los particulares, sino también a los hombres  públicos. Y habiendo escrito estas leyes, os las confiaron y os hicieron a vosotros sus guardianes.

                        Esquines, Contra Timarco I,4-7domingo, 14 de diciembre de 2014

Fabula de pulchra femina quae notas tironianas scribebat apud doctos viros, a classicarum linguarum magistris praesertim legenda

 
linda taquígrafa (fuente Lawactually)
LINGÜISTAS
      Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas y desconstruccionistas, todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en la glosemática.     
       De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica:
                 -¡Qué sintagma! 
                 -¡Qué polisemia! 
                 -¡Qué significante!
                 -¡Qué diacronía! 
                 -¡Qué exemplar ceterorum!
                 -¡Qué Zungenspitze
                 -¡Qué morfema! 

        La hermosa taquígrafa desfiló impertérrita y adusta entre aquella salva de fonemas. Sólo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído:
                  - Cosita linda.

                               Mario Benedetti

domingo, 7 de diciembre de 2014

Consejos a un príncipe

Ruinas de Salamina, Chipre, ciudad sobre la que se disponía a gobernar Nicocles, el destinatario de los consejos


  (Foto de George M.Groutas en Flickr)

      Ἄρχε σαυτοῦ μηδὲν ἧττον ἢ τῶν ἄλλων, καὶ τοῦθ' ἡγοῦ βασιλικώτατον, ἂν μηδεμιᾷ δουλεύῃς τῶν ἡδονῶν, ἀλλὰ κρατῆς τῶν ἐπιθυμιῶν μᾶλλον ἢ τῶν πολιτῶν.
Μηδεμίαν συνουσίαν εἰκῇ προσδέχου μηδ' ἀλογίστως, ἀλλ' ἐπ' ἐκείναις ταῖς διατριβαῖς ἔθιζε σαυτὸν χαίρειν, ἐξ ὧν αὐτός τ' ἐπιδώσεις καὶ τοῖς ἄλλοις βελτίων εἶναι δόξεις.

     Gobiérnate a ti mismo no menos que a los demás, y piensa que lo más propio de un rey es esto: no ser esclavo de ningún placer sino dominar las pasiones más que a los ciudadanos.. [No aceptes ninguna compañía producto del azar ni irreflexiva]; por el contrario, acostúmbrate a gozar de aquellas ocupaciones con las que progresarás y parecerás mejor a los demás…

 ***
       Μὴ τοὺς μὲν ἄλλους ἀξίου κοσμίως ζῆν τοὺς δὲ βασιλεῖς ἀτάκτως, ἀλλὰ τὴν σαυτοῦ σωφροσύνην παράδειγμα τοῖς ἄλλοις καθίστη, γιγνώσκων ὅτι τὸ τῆς πόλεως ὅλης ἦθος ὁμοιοῦται τοῖς ἄρχουσιν.
Σημεῖον ἔστω σοι τοῦ καλῶς βασιλεύειν, ἂν τοὺς ἀρχομένους ὁρᾷς εὐπορωτέρους καὶ σωφρονεστέρους γιγνομένους διὰ τὴν σὴν ἐπιμέλειαν.

     No te parezca bien que los demás vivan con orden, y  los reyes, en cambio, desordenadamente; antes bien, pon tu propia prudencia como ejemplo para los demás, sabedor de que la manera de vivir de toda la ciudad concuerda con sus gobernantes .  Sea para ti una señal de tu buen reinado el ver que tus súbditos son más ricos y prudentes gracias a tu cuidado.

***
      Σοφοὺς νόμιζε μὴ τοὺς ἀκριβῶς περὶ μικρῶν ἐρίζοντας, ἀλλὰ τοὺς εὖ περὶ τῶν μεγίστων λέγοντας, μηδὲ τοὺς τοῖς μὲν ἄλλοις εὐδαιμονίαν ὑπισχνουμένους, αὐτοὺς δ' ἐν πολλαῖς ἀπορίαις ὄντας, ἀλλὰ τοὺς μέτρια μὲν περὶ αὑτῶν λέγοντας, ὁμιλεῖν δὲ καὶ τοῖς πράγμασι καὶ τοῖς ἀνθρώποις δυναμένους, καὶ μὴ διαταραττομένους ἐν ταῖς τοῦ βίου μεταβολαῖς, ἀλλὰ καλῶς καὶ μετρίως καὶ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς εὐτυχίας φέρειν ἐπισταμένους

      Considera sabios no a los que disputan sobre cosas de poca importancia con prolijidad, sino a quienes hablan bien de las importantes; tampoco a los que prometen a los demás la felicidad, cuando ellos están en muchos apuros, sino a los que hablan de sí mismos con mesura, saben manejarse en la vida normal y tratar con los hombres, y no se trastornan en los vaivenes de la vida, sino que saben soportar bien y con moderación tanto las desgracias como las prosperidades.

Isócrates, A  Nicocles 29,31 y 39 . Traducción de  Juan Manuel Guzmán Hermida, en  Bibioteca clásica Gredos, Editorial Gredos